Banner
HOMEBLOGSWhy I'm ashamed of the Patetic Reaction of the Catalan Government
12 November 2008

Why I'm ashamed of the Patetic Reaction of the Catalan Government

Written by 

Arrel de l’escrit que he posat al meu status: “Xavier is ashamed of the pathetic reaction of the Catalan Government to the fictional fable published in The Economist (www.gencat.cat/afersexteriors), s’han fet molts comentaris. Un dels primers era “Per què et sents avergonyit?”. Ho explico a la següent nota. Ho poso en forma de nota perquè els comentaris del status no em deixen posar tantes paraules. Para aquellos que no tengais el privilegio de hablar el Catalán, adjunto traducción a continuación, una traducción que he extraído directamente de Google Translator (http://translate.google.com/translate_t#ca|) y de la que, por lo tanto, no me hago directamente responsable)


==

Avergonyit? Doncs avergonyit perquè el secretari d’afers exteriors podria haver mencionat “l’obsessió nacionalista” Britànica (o Nordamericana) que obliga als seus nens a estudiar en anglès sense donar-los l’opció d’estudiar en Urdú o Xinès i no ho ha fet. Si la definició d’obsessió nacionalista és que utilitzes la TEVA llengua a l’escola i no dones llibertat als pares de que els fills estudiïn en qualsevol altra llengua, aleshores els anglesos, els americans, els espanyols, els suecs, els francesos, i tota la resta del món té la mateixa “obsessió nacionalista” perquè, que jo sàpiga, els pares no poden triar la llengua de les escoles a cap d’aquests països (Santiago Navajas: cómo defiende un liberal individualista ilustrado que en Castilla las escuelas tengan monopolio lingüístico español? O es que los inmigrantes pueden escoger estudiar en árabe en Valladolid?).

Avergonyit perquè la Generalitat podria haver aportat dades sobre les nacionalitats dels professors a la universitat Catalana i hagués demostrat que és mentida, repeteixo, mentida, que no es contracti professors que no parlin Català. Ho sé perquè dono classes a la UPF i tinc companys argentins, xilens, japonesos, nordamericans, italians etc etc etc que no parlen ni una paraula de català! I si l’editor de l’Economist va a la UPF ho veurà amb els seus propis ulls (i si el Carlos Gil-Vernet es dignés a obrir els ulls veuria que aquesta es la “harsh reality” i que això de que no es contracta professors que no parlin català és “Fictional fable”). És més, si això de les llengües fos un problema, veuríem les universitats catalanes darrera de les espanyoles als rankings. En realitat, estan molt per sobre.

Avergonyit perquè podria haver explicat que si no hi ha immersió lingüística, es corre el risc de que es creïn guetos lingüístics on els fills dels immigrants mai s’integren amb els fills dels locals, cosa que pot acabar en segregació i violència com ha passat a França. Si una cosa s’ha fet bé a Catalunya en les darreres dècades ha estat el procés d’integració i adaptació dels emigrants a Catalunya. I jo en soc un exemple: em dic Martin perquè sóc descendent de gent que ve de Salamanca!

Avergonyit perquè podria haver documentat que a Catalunya hi ha dos tipus de persones: les que parlen català i castellà i les que només parlen castellà. Si les acusacions d’imposició lingüística fossin certes, hauríem de veure muntanyes de ciutadans monolíngües catalans incapaços de parlar el castellà. La realitat és que no hi ha gairebé ningú que parli català i no pas castellà. Jo, de fet, no conec a ningú. En canvi, conec infinitat de persones monolïngües castellanes. Fins i tot conec catalans que porten 47 anys a Catalunya i refusen parlar una sola paraula de català (oi Carlos Gil-Vernet?). Potser hagués estat bé que el secretari de la Generalitat aportés números sobre la quantitat de persones monolingües catalanes i monolingües castellanes a Catalunya.

Avergonyit perquè la Generalitat podria haver mencionat que els executius de les multinacionals que son enviats a Finlàndia no es queixen pas de que allà es parla en finès (una llengua molt més minoritària que el català) i que, per tant, el fet que a Catalunya es parli el català no ha de reduir la competitivitat del país. Catalunya té molts problemes de competitivitat. Molts. Però un d’aquests problemes no és la llengua. Entre d’altres coses perquè Espanya té els mateixos problemes de competitivitat i resulta que allà no tenen el problema del bilingüisme. O és que la innovació a la monolíngüe Extremadura està pels núvols?

Avergonyit perquè podria haver aportat dades sobre notes de selectivitat o notes de PISA per demostrar els nens bilingües no treuen pitjors notes (incloses les notes d’espanyol) que els nens monolíngües espanyols la qual cosa demostra que estudiar en català no resulta cap impediment. També podria haver explicat que els nens bilingües tenen més facilitat per aprendre terceres o quartes llengües cosa que és bona per a ells i per a la competitivitat de tota l’economia. Això ho podria haver documentat amb dades de penetració de l’anglès a Catalunya en comparació a les monolingües Castilla León o Extremadura.

Avergonyit perquè no hi ha sabut explicar que no hi ha d’haver cap problema quan un poble demana més transferències, per més que les transferències augmentessin al 2001. A Catalunya, a Espanya i fins i tot al Regne Unit la voluntat popular que vol canviar lleis està per sobre de les pròpies lleis. I això fa que les lleis canviïn i les constitucions canviïn. O és que no ha canviat 25 cops la constitució dels Estats Units? O és que no es fan lleis noves a la Gran Bretanya? I si els Catalans hem votat legítimament un estatut que demana més recursos per a Catalunya, aquesta es la voluntat popular i punt. Sembla mentida que una revista teòricament liberal com l’Economist pensi que un estatut aprovat per la voluntat popular té menys validesa moral que un acord al que van arribar CIU i PP fa uns anys. I si els nacionalistes catalans volen cada dia més i ho volen de manera democràtica, quin problema hi veu l’Economist?

Avergonyit, en definitiva, perquè en lloc d’utilitzar raonaments lògics i racionals, documentats amb dades per evitar que els demagogs diguin “harsh reality” i es quedin tan amples quan, en realitat, tot l’article està ple de falsedats i invencions, en lloc de fer això, dic, va i ens explica que tenim mil anys d’història i intenta defensar patèticament de l’acusació de “cacic” que es fa de Jordi Pujol. Com si fos el primo Zumosol, que surt a defensar l’honor de la noia a la que algú li ha tocat el cul a la discoteca. Amb això no vull dir que Pujol fos un cacic. Ni molt menys. El que dic es que en centrar-se en aquest punt, la Generalitat ha fet un gran ridícul i per això em sento avergonyit dels líders que tenim.
Déu meu(*), què hem fet per merèixer aquest càstig?


(*) La referència a Déu no té res a veure amb tu, Graupera.

==
A raíz del escrito que he puesto en mi status: "Xavier is ashamed of the pathetic reaction of the Spanish Government to the fictional Fable published in The Economist (www.gencat.cat / afersexteriors), se han hecho muchos comentarios. Uno de los primeros era "Por qué te sientes avergonzado?". Lo explico en la siguiente nota. Lo pongo en forma de nota porque los comentarios del status no me dejan poner tantas palabras. Para aquellos que no tenga el privilegio de hablar el Catalán, adjunto traducción a continuación, una traducción que he extraído directamente de Google Translator (http://translate.google.com/translate_t#ca|) y de la que no me hago directamente responsable)

Avergonzado? Pues avergonzado porque el secretario de asuntos exteriores podría haber mencionado "la obsesión nacionalista" Británica (o norteamericana) que obliga a sus niños a estudiar en inglés sin darles la opción de estudiar en urdu o chino y no lo ha hecho. Si la definición de obsesión nacionalista es que utilizas TU lengua escuela y no mujeres libertad a los padres de que sus hijos estudien en cualquier otra lengua, entonces los ingleses, los americanos, españoles, suecos, franceses, y toda el resto del mundo tiene la misma "obsesión nacionalista" porque, que yo sepa, los padres no pueden elegir la lengua de las escuelas a ninguno de estos países (Santiago Navajas: cómo defiende un liberal individualista ilustrado que en Castilla las escuelas tengan monopolio lingüístico español? O es que los inmigrantes pueden escoger estudiar en árabe en Valladolid?).
Avergonzado porque la Generalitat podría haber aportado datos sobre las nacionalidades de los profesores en la universidad Catalana y hubiera demostrado que es mentira, repito, mentira, que no se contrate profesores que no hablen Catalán. Lo sé porque doy clases en la UPF y tengo compañeros argentinos, chilenos, japoneses, estadounidenses, italianos etc etc etc que no hablan ni una palabra de catalán! Y si el editor de la Economist va a la UPF lo verá con sus propios ojos (y si el Carlos Gil-Vernet se digna a abrir los ojos vería que ésta es la "Harsh reality" y que eso de que no se contrata profesores que no hablen castellano es "fictional Fable"). Es más, si esto de las lenguas fuera un problema, veríamos las universidades catalanas detrás de las españolas en los rankings. En realidad, están muy por encima.
Avergonzado porque podría haber explicado que si no hay inmersión lingüística, se corre el riesgo de que se creen guetos lingüísticos donde los hijos de los inmigrantes nunca se integran con los hijos de los locales, lo que puede terminar en segregación y violencia como ha pasado en Francia. Si algo se ha hecho bien en Cataluña en las últimas décadas ha sido el proceso de integración y adaptación de los emigrantes en Cataluña. Y yo soy un ejemplo: me llamo Martin porque soy descendiente de gente que viene de Salamanca!
Avergonzado porque podría haber documentado que en Cataluña hay dos tipos de personas: las que hablan catalán y castellano y las que sólo hablan español. Si las acusaciones de imposición lingüística fueran ciertas, deberíamos ver montañas de ciudadanos monolingües catalanes incapaces de hablar el castellano. La realidad es que no hay casi nadie que hable catalán y no español. Yo, de hecho, no conozco a nadie. En cambio, conozco infinidad de personas monolingües castellanas. Incluso conozco catalanes que llevan 47 años en Cataluña y rechazan hablar una sola palabra de catalán (¿verdad Carlos Gil-Vernet?). Quizá hubiera estado bien que el secretario de la Generalitat aportara números sobre la cantidad de personas monolingües catalanas y monolingües castellanas en Cataluña.
Avergonzado porque la Generalitat podría haber mencionado que los ejecutivos de las multinacionales que son enviados a Finlandia no se quejan paso de que allí se habla en finés (una lengua mucho más minoritaria que el catalán) y que, por tanto, el hecho de que en Cataluña se hable el catalán no debe reducir la competitividad del país. Cataluña tiene muchos problemas de competitividad. Muchos. Pero uno de estos problemas no es la lengua. Entre otras cosas porque España tiene los mismos problemas de competitividad y resulta que allí no tienen el problema del bilingüismo. O es que la innovación en la monolingüe Extremadura está por las nubes?
Avergonzado porque podría haber aportado datos sobre notas de selectividad o notas de PISA para demostrar los niños bilingües no sacan peores notas (incluidas las notas de español) que los niños monolingües españoles lo que demuestra que estudiar en catalán no resulta ningún impedimento. También podría haber explicado que los niños bilingües tienen más facilidad para aprender terceras o cuartas lenguas cosa que es buena para ellos y para la competitividad de toda la economía. Esto lo podría haber documentado con datos de penetración del inglés en Catalunya en comparación a las monolingües Castilla León o Extremadura.
Avergonzado porque no ha sabido explicar que no debe haber ningún problema cuando un pueblo pide más transferencias, por más que las transferencias se incrementaran en 2001. En Cataluña, en España e incluso en el Reino Unido la voluntad popular que quiere cambiar leyes está por encima de las propias leyes. Y eso hace que las leyes cambien y las constituciones cambien. O es que no ha cambiado 25 veces la constitución de los Estados Unidos? O es que no se hacen leyes nuevas en Gran Bretaña? Y si los Catalanes hemos votado legítimamente un estatuto que pide más recursos para Cataluña, ésta es la voluntad popular y punto. Parece mentira que una revista teóricamente liberal como el Economist piense que un estatuto aprobado por la voluntad popular tiene menos validez moral que un acuerdo al que llegaron CIU y PP hace unos años. Y si los nacionalistas catalanes quieren cada día más y lo quieren de manera democrática, qué falla ve el Economist?
Avergonzado, en definitiva, porque en lugar de utilizar razonamientos lógicos y racionales, documentados con datos para evitar que los demagog digan "Harsh reality" y se queden tan anchos cuando, en realidad, todo el artículo está lleno de falsedades e invenciones, en lugar de hacer esto, digo, va y nos cuenta que tenemos mil años de historia e intenta defender patèticament de la acusación de "Cacique" que se hace de Jordi Pujol. Como si fuera el primo Zumosol, que sale a defender el honor de la chica a la que alguien le ha tocado el culo en la discoteca. Con esto no quiero decir que Pujol fuera un Cacique. Ni mucho menos. Lo que digo es que en centrarse en este punto, la Generalitat ha hecho un gran ridículo y por eso me siento avergonzado de los líderes que tenemos.
Dios mío (*), ¿qué hemos hecho para merecer este castigo?


(*) La referencia a Dios no tiene nada que ver contigo, Graupera.

Read 5363 times
Rate this item
(16 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner